CILJEVI I DJELATNOSTI/GOALS AND ACTIVITIES

 • vodi registar svojih članova;
 • pomaže u zaštiti prava i ugleda svojih članova;
 • prati i nadzire provođenje pravila-kodeks medicinske etike i deontologije i predlaže odgovarajuće mjere u slučaju njegovog kršenja;
 • organizira strukovna usavršavanja iz oblasti neurohirurgije;
 • organizira stručne sastanke, simpozije, kongrese iz oblasti neurohirurgije;
 • ostvaruje razmjenu iskustava i informacija sa drugim neurohirurškim asocijacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 • sudjeluje u oblikovanju programa specijalizantskog staža i postdiplomskog neurohiruškoga usavršavanja;
 • planira, prati, nadgleda sekundarijat specijalizacije i druge oblike neurohirškoga usavršavanja;
 • prati i preporučuje uslove stručnoga usavršavanja za proširenje djelatnosti;
 • inicira i predlaže ministarstvima, ljekarskim/liječničkim komorama i medicinskim ustanovama članove komisija za specijalističke ispite;
 • prati i preporučuje sadržaj i rokove provjere stručnosti neurohirurga;
 • vodi brigu i evidenciju o ljekarima koji su profesionalno izloženi riziku oštećenja zdravlja;
 • podstiče kolegijalnu saradnju među članovima Udruženja;
 • inicira, prati i sudjeluje u izradi standarda i normativa neurohirurških usluga;
 • inicira i predlaže organiziranja mreže neurohiruške djelatnosti;
 • obezbjeđuje trajnu meterijalnu i finansijsku samostalnost Udruženja kroz marketinške aktivnosti,izdavačke djelatnosti i organiziranje stručnih predavanja i seminara i sl., za potrebe članstva na način predviđen Zakonom,
 • inicira i podržava razmjenu iskustava i informacija sa univerzitetskim medicinskim centrima i udruženjima, drugim udruženjima i pravnim licima u zemlji i inostranstvu;
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji proistiću iz programa i planova rada Udruženja